HĐ Trao Đổi Tài Sản Có Đồng Nhất Với HĐ Mua Bán Hay Không? 2022

5. Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ của ACCHĐ Trao Đổi Tài Sản Có Đồng Nhất Với HĐ Mua Bán Hay Không?Theo pháp luật tại khoản 1 Điều 455 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái thì “ Hợp đồng trao đổi gia tài là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên, theo đó những bên giao gia tài và chuyển quyền chiếm hữu so với gia tài cho nhau. ” Theo pháp luật tại Điều 430 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái thì “ Hợp đồng mua bán gia tài là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán. ” Như vậy, Bộ luật Dân sự đã có lao lý đơn cử về hợp đồng nên Hợp đồng trao đổi gia tài không như nhau với hợp đồng mua bán .

1. Hình thức hợp đồng

Hợp đồng trao đổi gia tài :

 • Theo quy định tại khoản 2 Điều 455 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì: “ Hợp đồng trao đổi tài sản phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực hoặc đăng ký, nếu pháp luật có quy định.”
 • Theo quy định trên thì Hợp đồng trao đổi tài lập thành văn bản, trong trường hợp nếu pháp luật có quy định thì hợp đồng đó phải được công chứng, chứng thực

2. Đối tượng của hợp đồng

 • Đối tượng của hợp đồng trao đổi rất đa dạng, phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các bên, đối tượng có thể là vật cùng loại, vật không cùng loại. Tuy nhiên trong thực tế, đối tượng của hợp đồng trao đổi tài sản thường là vật cùng loại, có thể là động sản hoặc bất động sản.
 • Đối tượng hợp đồng mua bán theo quy định tại khoản 1 Điều 432 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì “Tài sản được quy định tại Bộ luật này đều có thể là đối tượng của hợp đồng mua bán. Trường hợp theo quy định của luật, tài sản bị cấm hoặc bị hạn chế chuyển nhượng thì tài sản là đối tượng của hợp đồng mua bán phải phù hợp với các quy định đó.”

3. Về hình thức

 • Hình thức của hợp đòng trao đổi tài sản
  • Theo quy định tại khoản 2 Điều 455 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì: “ Hợp đồng trao đổi tài sản phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực hoặc đăng ký, nếu pháp luật có quy định.”
  • Theo quy định trên thì Hợp đồng trao đổi tài lập thành văn bản, trong trường hợp nếu pháp luật có quy định thì hợp đồng đó phải được công chứng, chứng thực.
 • Hình thức của mua bán: có thể được thể hiện dưới hình thức lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể của các bên giao kết. Trong một số trường hợp nhất định, pháp luật bắt buộc các bên phải giao kết hợp đồng dưới hình thức văn bản, ví dụ như HĐ mua bán hàng hóa quốc tế- phải được thể hiện dưới hình thức văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương như điện báo, telex, fax hay thông điệp dữ liệu.

4. Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN

Số : … / 2020 / HĐTĐTSCăn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015 / QH13 ngày 24/11/2015 ;Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005 / QH11 ngày 14/06/2005 ;Căn cứ nhu yếu và năng lực trong thực tiễn của những bên trong hợp đồng ;Hôm nay, ngày … tháng … năm 2020, tại …, chúng tôi gồm có :

Bên A:

Họ và tên : …Năm sinh : … / … / …Chứng minh nhân dân số …, ngày cấp … / … / …, nơi cấp : …Nơi ĐK hộ khẩu thường trú : …Chỗ ở hiện tại : …Điện thoại : …E-Mail : …

Bên B:

Tên tổ chức triển khai : …Địa chỉ trụ sở : …Mã số doanh nghiệp : …Người đại diện thay mặt theo pháp lý là ông / bà : …Chức vụ : …Điện thoại : …E-Mail : …Hai bên thỏa thuận hợp tác và chấp thuận đồng ý ký kết hợp đồng trao đổi gia tài với những lao lý như sau :

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng  

 1. Tài sản trao đổi của bên A:

Tên gia tài : …Chủng loại gia tài : …Số lượng gia tài : …Chất lượng của gia tài : …

 1. Tài sản trao đổi của bên B:

Tên gia tài : …Chủng loại gia tài : …Số lượng gia tài : …Chất lượng của gia tài : …

Điều 2. Giá trị, giá trị chênh lệch và phương thức thanh toán tài sản trao đổi   

 1. Giá trị tài sản trao đổi:

Giá trị gia tài của bên A nêu tại Điều 1 của hợp đồng này là : … đồng ( Bằng chữ : … đồng ) .Giá trị gia tài của bên B nêu tại Điều 1 của hợp đồng này là : … đồng ( Bằng chữ : … đồng ) .( Bên A và bên B thực thi thoả thuận và xác lập giá trị gia tài của mỗi bên theo pháp luật của pháp lý ) .Giá trị chênh lệch của gia tài trao đổi của bên A và bên B ( nếu có ) là : … đồng ( Bằng chữ : … đồng ) .

 1. Phương thức thanh toán:

Bên A giao gia tài trao đổi của bên A cho bên B và nhận gia tài trao đổi của bên B và phần giá trị chênh lệch của gia tài trao đổi của bên A và bên B ( nếu có ) .Bên B giao gia tài trao đổi của bên B cho bên A và nhận gia tài trao đổi của bên A và phần giá trị chênh lệch của gia tài trao đổi của bên A và bên B ( nếu có ) .( Bên A và bên B địa thế căn cứ vào giá trị gia tài trao đổi của mỗi bên, giá trị chênh lệch ( nếu có ) để thoả thuận và ghi những nội dung đơn cử về phương pháp giao dịch thanh toán vào trong hợp đồng này ) .

 1. Thời hạn thanh toán:

Bên A giao gia tài trao đổi của bên A cho bên B vào ngày … / … / … ; và thanh toán giao dịch giá trị chênh lệch của tải sản trao đổi ( nếu có ) cho bên B trước ngày … / … / … với số tiền là : … đồng ( Bằng chữ : … đồng ) .Bên B giao gia tài trao đổi của bên B cho bên A vào ngày … / … / … ; và giao dịch thanh toán giá trị chênh lệch của tải sản trao đổi ( nếu có ) cho bên A trước ngày … / … / … với số tiền là : … đồng ( Bằng chữ : … đồng ) .( Bên A và bên B địa thế căn cứ vào giá trị của gia tài trao đổi để thoả thuận và ghi những nội dung đơn cử về thời hạn giao dịch thanh toán vào trong hợp đồng này ) .

Điều 3. Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng trao đổi tài sản

 1. Thời hạn thực hiện hợp đồng trao đổi tài sản:

Hợp đồng này được thực hiện kể từ ngày bên A và bên B ký kết và chấm dứt khi bên A và bên B hoàn thành các nghĩa vụ về trao đổi tài sản cho nhau, đồng thời bên A hoặc B hoàn thành các nghĩa vụ về thanh toán giá trị chênh lệch của tài sản trao đổi cho bên A hoặc bên B theo quy định tại hợp đồng này.

Thời hạn bên A và bên B trao đổi gia tài và thanh toán giao dịch giá trị chênh lệch của gia tài cho nhau được triển khai theo pháp luật tại Khoản 3 Điều 2 của hợp đồng này .( Bên A và bên B hoàn toàn có thể thoả thuận những nội dung khác về thời hạn thực thi hợp đồng trao đổi gia tài và ghi đơn cử vào trong hợp đồng này ) .

 1. Địa điểm trao đổi tài sản:

Bên A giao gia tài trao đổi của bên A cho bên B tại : …Bên B giao gia tài trao đổi của bên B cho bên A tại : …( Bên A và bên B hoàn toàn có thể thoả thuận những nội dung khác về khu vực trao đổi gia tài và ghi đơn cử vào trong hợp đồng này ) .

 1. Phương thức trao đổi tài sản:

Bên A giao gia tài trao đổi của bên A cho bên B nhận một lần .Bên B giao gia tài trao đổi của bên B cho bên A nhận một lần .( Hoặc gia tài trao đổi sẽ được bên A và bên B giao nhận cho nhau theo một phương pháp đơn cử khác do bên A và bên B thỏa thuận hợp tác và ghi đơn cử vào trong hợp đồng này )

Điều 4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên

 1. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của giao tài sản trao đổi:

– Giao gia tài trao đổi theo lao lý tại Điều 1 của hợp đồng này và sách vở về quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản ( nếu có ) cho bên nhận gia tài trao đổi theo pháp luật tại Điều 3 hợp đồng này .– Thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản cho bên nhận gia tài trao đổi theo lao lý của pháp lý ( nếu có ) .– Cung cấp thông tin thiết yếu về gia tài và hướng dẫn cách sử dụng gia tài đó cho bên nhận gia tài trao đổi ;– Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp lý ( nếu có ) .

 1. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên nhận tài sản trao đổi:

– Thanh toán tiền chênh lệch của gia tài trao đổi cho bên giao gia tài trao đổi theo đúng lao lý tại Điều 3 hợp đồng này ;– Yêu cầu bên giao gia tài trao đổi sửa chữa thay thế gia tài không phải trả tiền so với gia tài có khuyết tật hoặc trả lại gia tài và lấy lại tiền trong thời hạn Bảo hành ;– Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp lý ( nếu có ) .

Điều 5. Cam đoan của các bên

 1. Bên giao tài sản trao đổi cam đoan:

– tin tức về gia tài trao đổi đã ghi trong hợp đồng này là đúng thực sự ;– Tài sản thuộc trường hợp được trao đổi gia tài theo pháp luật của pháp lý ;– Tại thời gian giao kết hợp đồng này : Tài sản trao đổi không có tranh chấp ; Tài sản trao đổi không bị kê biên để bảo vệ thi hành án ;– Việc giao kết hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc ;– Thực hiện đúng và rất đầy đủ những thỏa thuận hợp tác ghi trong hợp đồng này .

 1. Bên nhận tài sản trao đổi cam đoan:

– Những thông tin về bên nhân tài sản trao đổi đã ghi trong hợp đồng này là đúng thực sự ;– Đã xem xét kỹ, biết rõ về gia tài nêu tại Điều 1 của hợp đồng này và những sách vở về quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản ( nếu có ) ;– Việc giao kết hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc ;– Thực hiện đúng và rất đầy đủ những thỏa thuận hợp tác đã ghi trong hợp đồng này .

Điều 6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

 1. Tiền lãi do chậm thanh toán: Trường hợp bên A hoặc bên B không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền thì phải trả lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.
 2. Bồi thường thiệt hại: Bên vi phạm nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho bên bị vi phạm (nếu có).
 3. Phạt vi phạm hợp đồng: Bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền bằng 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm cho bên bị vi phạm.

Điều 7. Các thoả thuận khác

Hợp đồng này được mặc nhiên chấm hết và thanh lý khi bên A và bên B hoàn thành xong những nghĩa vụ và trách nhiệm về trao đổi gia tài cho nhau, đồng thời bên A và bên B hoàn thành xong những nghĩa vụ và trách nhiệm về giao dịch thanh toán cho nhau theo lao lý tại hợp đồng này .Bên A và bên B chấp thuận đồng ý triển khai theo đúng những pháp luật trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện kèm theo gì khác .Hợp đồng này được lập thành 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho bên A 01 bản, bên B 01 bản. / .BÊN A BÊN BKý và ghi rõ họ tên Ký và ghi rõ họ tên

5. Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ của ACC

ACC với đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý có kinh nghiệm tay nghề dày dặn, kỹ năng và kiến thức nâng cao, bảo vệ năng lượng xử lý triệt để những vướng mắc về pháp lý tương quan đến doanh nghiệp. Chúng tôi mong ước đem đến cho người mua dịch vụ tư vấn một cách chuyên nghiệp và hiệu suất cao nhấtĐội ngũ luật sư có kinh nghiệm tay nghề giải quyết và xử lý những vụ án, vấn đề tranh chấp là yếu tố quan trọng giúp cho mỗi luật sư phát hiện được những lỗ hổng trong những pháp luật đã thiết kế xây dựng của hợp đồng ;Do vậy, việc sử dụng luật sư để kiến thiết xây dựng và thanh tra rà soát hợp đồng là điều tối quan trọng. Kinh nghiệm hoạt động giải trí thực tiễn của mỗi luật sư sẽ là thước đo chuẩn mực cho hoạt động giải trí tư vấn và soạn thảo hợp đồng

Đánh giá post

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM