Thủ tục thanh lý tài sản cố định theo quy định của Bộ Tài Chính

Tài sản khi hết hạn sử dụng doanh nghiệp phải làm thủ tục thanh lý tài sản cố định. Trong trường hợp này hồ sơ thanh lý tài sản cố định gồm những gì. Kế toán thực hành Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc cách hạch toán và làm thủ tục thanh lý tài sản cố định cụ thể tại đây.

>>>xem thêm: Tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị có được đem góp vốn kinh doanh

Tài sản cố định hư hỏng, lỗi thời, hết giá trị sử dụng phải triển khai làm thủ tục thanh lý tài sản cố định để nhượng bán hoặc hủy bỏ không sử dụng tài sản này nữa. Quy trình làm hồ sơ thanh lý TSCĐ được triển khai làm hồ sơ và thanh lý TSCĐ hữu hình như sau .

I. Hồ sơ và thủ tục làm thanh lý tài sản cố đinh hữu hình

1. Hồ sơ làm thủ tục thanh lý tài sản cố định gồm có

Đơn vị làm thủ tục thanh lý tài sản cố định phải tiến hành lập hội đồng xác định giá TSCĐ, tiến hành lập quyêt định làm thanh lý tài sản cố định, làm quyết định thanh lý tài sản cố định giây tờ cần có như sau:

 • Biên bản kiểm kê tài sản cố định
 • Biên bản nhìn nhận lại tài sản cố định
 • Hợp đồng kinh tế tài chính bán tài sản cố định được thanh lý
 • Biên bản giao nhận tài sản cố định
 • Biên bản hủy tài sản cố định
 • Thanh lý hợp đồng kinh tế tài chính bán tài sản cố định
 • Biên bản thanh lý tài sản cố định

2. Thủ tục làm thanh lý tài sản cố định

Khi thực thi làm thanh lý tài sản cố định doanh nghiệp phải thực thi theo những bước sau :

 • Bước 1 : Dựa vào hiệu quả kiểm kê TSCĐ, lập giấy tờ trình thủ trưởng đơn vị chức năng phê duyệt hạng mục thanh lý tài sản theo những mẫu pháp luật .
 • Bước 2 : Tiến hành quyết định hành động thanh lý tài sản do thủ trưởng đơn vị chức năng làm quyết định hành động này để xây dựng hội đồng kiểm kê, nhìn nhận lại tài sản .
 • Bước 3 : Doanh nghiệp xây dựng hội đồng thanh lý và kiểm kê, nhìn nhận tài sản của doanh nghiệp

Thủ tục thanh lý tài sản cố định với hội đồng thanh lý tài sản cố định gồm :
+ Thủ trưởng đơn vị chức năng : quản trị Hội đồng ;
+ Kế toán trưởng, kế toán tài sản ;
+ Trưởng ( hoặc phó ) bộ phận cơ sở vật chất, cán bộ đảm nhiệm tài sản ;
+ Đại diện đơn vị chức năng trực tiếp quản lý tài sản thanh lý
+ Hiểu biết không thiếu về tính năng kỹ thuật của tài sản thanh lý .
+ Phải xuất hiện của đại diện thay mặt đoàn thể : công đoàn, phòng thanh tra nhân dân trường hợp cần .
Bước 4 : Thực hiện thanh lý theo hội đồng thanh lý, quản lý tài sản trình thủ tưởng đơn vị chức năng trình thủ tưởng đơn vị chức năng quyết định hành động hình thức xử phạt kiểm tra tài sản, bán hoặc hủy tài sản .
Bước 5 : Tiến hành tổng hợp, giải quyết và xử lý và thanh lý tài sản đơn vị chức năng, Hội đồng thanh lý thực thi lập bản thanh lý tài sản cố định đem giao cho bộ phận kế toán ghi giảm phần TSCĐ theo pháp luật của nhà nước .
Thủ tục thanh lý tài sản cố định áp dung với những tài sản cố đinh hữu hình hết giá trị sử dụng

II. Hướng dẫn hạch toán theo thủ tục thanh lý tài sản cố định hữu hình

Thanh lý tài sản cố định hữu hình được lao lý tại điểm 3.2 Khoản 3 Điều 35 của TT 200 / năm trước / TT-BTC như sau : Học kế toán thuế
Dựa vào những biên bản giao nhận, thanh lý chứng từ tương quan đến hoạt động giải trí thu chi, thực thi thanh lý TSCĐ chia ra những trường hợp đơn cử như sau : tài sản cố định, kế toán ghi sổ theo từng trường hợp đơn cử như sau :

TH1: Thanh lý tài sản cố định dùng vào mục đích sản xuất, kinh doanh

Thực hiện phản ánh khoản thu về thanh lý tài sản cố định mang lại
Nợ TK 111, 112, 131, …
Có TK 711 – Thu nhập khác ( giá cả chưa có thuế GTGT )
Có TK 3331 – Thuế giá trị ngày càng tăng phải nộp ( 33311 )
Xuất hiện ngân sách phát sinh cho với hoạt động giải trí thanh lý TSCĐ :
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ ( 2141 ) ( giá trị đã hao mòn )

Nợ TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại)

Có TK 111, 112, …. ( tổng giá thanh toán giao dịch )
Kế toán phải thực thi ghi giảm nguyên giá TSCĐ hữu hình như sau :
Nợ TK 214 – Hao mòn tài sản cố định ( Giá trị hao mòn )
Nợ TK 811 – giá thành khác ( Giá trị còn lại )
Có TK 211 – Nguyên giá tài sản cố định hữu hình ( Nguyên giá )

TH2:  Thực hiện thanh lý  tài sản cố đinh hữu hình dùng vào hoạt động sự nghiệp, dự án

Dựa vào biên bản giao nhận kế toán ghi giảm TSCĐ đã thanh lý :
Nợ TK 466 – Nguồn kinh phí đầu tư đã hình thành TSCĐ ( giá trị còn lại )
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ ( giá trị đã hao mòn )
Có TK 211 – TSCĐ hữu hình ( nguyên giá ) .

 • Phản ánh số thu về thanh lý TSCĐ, ghi :

Nợ TK 111, 112, …
Có TK 466 – Nguồn kinh phí đầu tư đã hình thành TSCĐ
Có TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước ( 3331 ) ( nếu có )

 • Phản ánh số chi về thanh lý TSCĐ, ghi :

Nợ TK 466 – Nguồn kinh phí đầu tư đã hình thành TSCĐ
Có TK 111, 112 …

TH3:  Nếu thanh lý TSCĐ dùng vào hoạt động văn hóa, phúc lợi

Thủ tục thanh lý tài sản cố định dựa vào biên bản giao nhận TSCĐ đê ghi giảm TSCĐ nhượng bán, ghi như sau :
Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi ( 3533 ) ( giá trị còn lại )
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ ( giá trị đã hao mòn )
Có TK 211 – TSCĐ hữu hình ( nguyên giá ) .
Doanh nghiệp thời phản ánh lệch giá về thanh lý TCSĐ Đồng thời phản ánh số thu về thanh lý TSCĐ ghi :
Nợ TK 111, 112, …
Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi ( 3532 )
Có TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước ( 3331 ) ( nếu có ) .

 • Phản ánh số chi về thanh lý TSCĐ, ghi :

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi ( 3532 )
Có những TK 111, 112 …
Trên đây là thủ tục thanh lý tài sản cố định theo lao lý của Bộ Tài chính. Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm những nhiệm vụ tương quan đến tài sản cố định dưới đây :

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Để có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm tay nghề và kỹ năng và kiến thức về kế toán, hãy tham gia ngay lớp học kế toán tại Lê Ánh để được hướng dẫn chi tiết cụ thể .
Ngoài chương trình huấn luyện và đào tạo kế toán, Trung tâm Lê Ánh tổ chức triển khai những khóa học xuất nhập khẩu được giảng dạy bởi những chuyên viên số 1 trong ngành xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui vẻ tìm hiểu thêm tại website : xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Từ khóa liên quan: hạch toán tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định hữu hình hạch toán như thế nào

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM